Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 De JewelCard, c.q. giftcard. De pas waarop een elektronische geldwaarde is opgeslagen. Hiermee betaalt de kaarthouder de acceptant voor de te leveren goederen en/of diensten.
1.2 De kaarthouder. De natuurlijke persoon die de giftcard houdt.
1.3 De acceptant. Een contractueel lid (partner/acceptant van de JewelCard) van het JewelCard concept die de JewelCard cadeaukaart als betaling accepteert voor de te leveren goederen of te verlenen diensten.
1.4 De wederverkoper. De tussenpersoon c.q. fysiek verkooppunt die de JewelCard cadeaukaart verkoopt en verschaft aan de kaarthouder.
1.5 Direct verkoopkanaal. Op www.jewelcard.nl wordt de JewelCard cadeaukaart direct aan mogelijke kaarthouders aangeboden, op andere wijze dan door wederverkoop.
1.6 JewelCard B.V. De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. JewelCard B.V. treedt als contractuele wederpartij van de acceptant op.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen JewelCard B.V. en de (voorgenomen) kaarthouder, de drager van de JewelCard. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op JewelCards die via een wederverkoper worden verkocht.
2.2 Het is voor JewelCard B.V. niet mogelijk om de tekst van de overeenkomst schriftelijk aan de houder ter hand te stellen. De overeenkomst met houder komt langs elektronische weg tot stand. De kaarthouder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de Algemene Voorwaarden hem/haar langs elektronische weg ter hand worden gesteld. Op eerste verzoek zullen zij kosteloos worden toegezonden aan de houder.
2.3 Na aankoop van een JewelCard valt het gebruik en de bewaring van een JewelCard onder de verantwoordelijkheid van de koper, c.q. kaarthouder. De kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van de JewelCard.
2.4 Een JewelCard is overdraagbaar en niet persoonsgebonden. Een JewelCard blijft eigendom van JewelCard B.V., tot het moment dat het kaartsaldo 0 euro bedraagt.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde van een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
2.6 De overeenkomst kan worden gewijzigd. Wijzigingen van de overeenkomst worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt op de website www.jewelcard.nl. Wijzigingen treden in werking op de in de bekenmaking vermelde datum.

Artikel 3: Betalen, geldigheid en saldo

3.1 De kaarthouder van een JewelCard kan met een JewelCard in Nederland bij alle aangesloten partners, via de betaalterminal of via internet zonder contant geld goederen en/of diensten kopen en betalen.
3.2 Het saldo (tegoed) op een JewelCard wordt na iedere aankoop/transactie afgewaardeerd. Het resterende saldo blijft op de JewelCard staan zodat mogelijk een volgende aankoop kan worden gedaan met de JewelCard.
3.3 JewelCard B.V. is niet verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) aankopen van goederen en/of diensten die door een kaarthouder van de JewelCard worden gedaan bij een acceptant. Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende aangesloten acceptant.
3.4 Een JewelCard is, vanaf het moment van activatie van de kaart, 12 maanden geldig tenzij anders vermeld op de cadeaukaart zelf. Na het verstrijken van deze termijn zal het tegoed op de JewelCard cadeaukaart worden gedeactiveerd. Na deze periode vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van JewelCard en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan JewelCard. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
3.5 Het saldo op een JewelCard kan niet worden ingewisseld voor contant geld bij aangesloten partners.
3.6 Het saldo op een JewelCard kan iedere waarde bedragen met een maximum van 150 euro (zegge: honderdenvijftig euro).
3.7 De JewelCard is niet verhandelbaar, maar kan door de kaarthouder slechts om niet aan een opvolgende houder gegeven worden om te worden gebruikt als cadeaubon.
3.8 De JewelCard cadeaukaart is niet bij acceptanten te besteden in combinatie met andere kortingen en/of acties, tenzij een acceptant anders bepaalt.

Artikel 4: Verlies, diefstal en misbruik

4.1 De JewelCard heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. JewelCard B.V. is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of misbruik van een JewelCard, in welke vorm dan ook. JewelCard B.V. keert, onder geen beding, saldo van gestolen of verloren JewelCards uit. De houder kan geen transacties meer verrichten ingevolge art. 3.1. en kan evenmin zijn/haar rechten ingevolge art. 8 geldend maken.
4.2 Indien een poging wordt gedaan te frauderen met een JewelCard, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van een cadeaubon door de code te kraken, heeft JewelCard het recht de gebruiker het gebruik van de JewelCard te ontzeggen.

Artikel 5: Beschadiging of breuk

5.1 Indien de magneetstrip van een JewelCard door beschadiging of breuk onbruikbaar is geworden, kunnen door de kaarthouder met het kaartnummer en de kaartcode via het internet wel aankopen worden gedaan, bij de partners c.q. acceptanten die op dat moment een internet betaalmogelijkheid bieden.
5.2 JewelCard B.V. biedt de kaarthouder wel de mogelijkheid het resterende saldo van een beschadigde of gebroken JewelCard te ontvangen, tegen een administratieve vergoeding. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden en naar de procedure van restitutie, vermeld op het directe verkoopkanaal www.jewelcard.nl.
5.3 De houder dient de JewelCard zorgvuldig te bewaren en de instructies op de website www.jewelcard.nl en/of de acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de website, ligt bij de houder.

Artikel 6: Klachten

6.1 Kaarthouders met klachten m.b.t. de JewelCards worden verwezen naar de klantenservice van JewelCard B.V. Het telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op www.jewelcard.nl.

Artikel 7: Toepasselijk recht

7.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst, zullen – voor zover niet in der minne op te lossen – worden voorgelegd aan de ter zake burgerlijke rechter te Amsterdam.