Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 De JewelCard, c.q. giftcard. De pas waarop een elektronische geldwaarde is opgeslagen. Hiermee betaalt de kaarthouder de acceptant voor de te leveren goederen en/of diensten.
1.2 De kaarthouder. De natuurlijke persoon die de giftcard houdt.
1.3 De acceptant. Een contractueel lid (partner/acceptant van de JewelCard) van het JewelCard concept die de JewelCard cadeaukaart als betaling accepteert voor de te leveren goederen of te verlenen diensten.
1.4 De wederverkoper. De tussenpersoon c.q. fysiek verkooppunt die de JewelCard cadeaukaart verkoopt en verschaft aan de kaarthouder.
1.5 Direct verkoopkanaal. Op www.jewelcard.nl wordt de JewelCard cadeaukaart direct aan mogelijke kaarthouders aangeboden, op andere wijze dan door wederverkoop.
1.6 JewelCard B.V. De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. JewelCard B.V. treedt als contractuele wederpartij van de acceptant op.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Jewelcard B.V.

Bezoekadres
Asterweg 20 B2
1031HN Amsterdam

KvK-nummer: 37160734
Btw-identificatienummer: NL821861943B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
-        de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
-        de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend
-        een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3: Algemeen

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen JewelCard B.V. en de (voorgenomen) kaarthouder, de drager van de JewelCard. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op JewelCards die via een wederverkoper worden verkocht.
3.2 Het is voor JewelCard B.V. niet mogelijk om de tekst van de overeenkomst schriftelijk aan de houder ter hand te stellen. De overeenkomst met houder komt langs elektronische weg tot stand. De kaarthouder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de Algemene Voorwaarden hem/haar langs elektronische weg ter hand worden gesteld. Op eerste verzoek zullen zij kosteloos worden toegezonden aan de houder.
3.3 Na aankoop van een JewelCard valt het gebruik en de bewaring van een JewelCard onder de verantwoordelijkheid van de koper, c.q. kaarthouder. De kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van de JewelCard.
3.4 Een JewelCard is overdraagbaar en niet persoonsgebonden. Een JewelCard blijft eigendom van JewelCard B.V., tot het moment dat het kaartsaldo 0 euro bedraagt.
3.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde van een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
3.6 De overeenkomst kan worden gewijzigd. Wijzigingen van de overeenkomst worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt op de website www.jewelcard.nl. Wijzigingen treden in werking op de in de bekenmaking vermelde datum.

Artikel 4: Betalen, geldigheid en saldo

4.1 De kaarthouder van een JewelCard kan met een JewelCard in Nederland bij alle aangesloten partners, via de betaalterminal of via internet zonder contant geld goederen en/of diensten kopen en betalen.
4.2 Het saldo (tegoed) op een JewelCard wordt na iedere aankoop/transactie afgewaardeerd. Het resterende saldo blijft op de JewelCard staan zodat mogelijk een volgende aankoop kan worden gedaan met de JewelCard.
4.3 JewelCard B.V. is niet verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) aankopen van goederen en/of diensten die door een kaarthouder van de JewelCard worden gedaan bij een acceptant. Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende aangesloten acceptant.
4.4 Een JewelCard is, vanaf het moment van activatie van de kaart, 12 maanden geldig tenzij anders vermeld op de cadeaukaart zelf. Na het verstrijken van deze termijn zal het tegoed op de JewelCard cadeaukaart worden gedeactiveerd. Na deze periode vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van JewelCard en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan JewelCard. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
4.5 Het saldo op een JewelCard kan niet worden ingewisseld voor contant geld bij aangesloten partners.
4.6 Het saldo op een JewelCard kan iedere waarde bedragen met een maximum van 150 euro (zegge: honderdenvijftig euro).
4.7 De JewelCard is niet verhandelbaar, maar kan door de kaarthouder slechts om niet aan een opvolgende houder gegeven worden om te worden gebruikt als cadeaubon.
4.8 De JewelCard cadeaukaart is niet bij acceptanten te besteden in combinatie met andere kortingen en/of acties, tenzij een acceptant anders bepaalt.

Artikel 5: Verlies, diefstal en misbruik

5.1 De JewelCard heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. JewelCard B.V. is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of misbruik van een JewelCard, in welke vorm dan ook. JewelCard B.V. keert, onder geen beding, saldo van gestolen of verloren JewelCards uit. De houder kan geen transacties meer verrichten ingevolge art. 3.1. en kan evenmin zijn/haar rechten ingevolge art. 8 geldend maken.
5.2 Indien een poging wordt gedaan te frauderen met een JewelCard, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van een cadeaubon door de code te kraken, heeft JewelCard het recht de gebruiker het gebruik van de JewelCard te ontzeggen.

Artikel 6: Beschadiging of breuk

6.1 Indien de magneetstrip van een JewelCard door beschadiging of breuk onbruikbaar is geworden, kunnen door de kaarthouder met het kaartnummer en de kaartcode via het internet wel aankopen worden gedaan, bij de partners c.q. acceptanten die op dat moment een internet betaalmogelijkheid bieden.
6.2 JewelCard B.V. biedt de kaarthouder wel de mogelijkheid het resterende saldo van een beschadigde of gebroken JewelCard te ontvangen, tegen een administratieve vergoeding. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden en naar de procedure van restitutie, vermeld op het directe verkoopkanaal www.jewelcard.nl.
6.3 De houder dient de JewelCard zorgvuldig te bewaren en de instructies op de website www.jewelcard.nl en/of de acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de website, ligt bij de houder.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Artikel 7.1 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7.2 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 7.3 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 
Artikel 7.4- Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 7.5- Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8: Klachten

8.1 Kaarthouders met klachten m.b.t. de JewelCards worden verwezen naar de klantenservice van JewelCard B.V. Het telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op www.jewelcard.nl.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst, zullen – voor zover niet in der minne op te lossen – worden voorgelegd aan de ter zake burgerlijke rechter te Amsterdam.